Socialtjänsten funktionsnedsättning


Funktionshinder begrepp

Socialstyrelsen arbetar för att myndigheter och verksamheter inom vård och omsorg ska vara med och uppfylla de funktionshinderspolitiska målen. kunskap, vägledning och stöd i hur vården och omsorgen bör och kan utformas för att personer med funktionsnedsättning ska uppnå full delaktighet och jämlikhet i levnadsvillkor.

Funktionsnedsättning (socialstyrelsen)

SoL och LSS vid funktionsnedsättning. Du som behöver stöd från samhället och inte kan få det någon annanstans kan vända dig till socialtjänsten och ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Socialtjänstlagen 1177

 • Bistånd enligt socialtjänstlagen. Personer med funktionsnedsättning som behöver stöd i sin dagliga livsföring kan ansöka om bistånd hos kommunen. De insatser som beviljas syftar till att stärka den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Insatserna kan till exempel vara boendestöd eller särskilt boende.
  1. Socialtjänstlagen

  funktionsnedsättning som har stöd från socialtjänsten jämfört med den övriga befolkningen. Samtidigt tillhör många av dessa personer en eller flera risk-grupper, det gäller framför allt personer med Downs syndrom. Det är troligen en av de bidragande orsakerna till att andelen avlidna med covid är om-.


  Vad är funktionshinder

  Barn med funktionsnedsättning har samma rättigheter som alla andra barn. Men barn med funktionsnedsättning och deras familjer kan behöva mer stöd från samhället för att uppnå jämlika levnadsförhållanden. Den här handboken beskriver insatser till barn och unga, med fokus på LSS, samt annat samhälls-.


 • socialtjänsten funktionsnedsättning

 • Socialtjänstlagen sammanfattning

  Om du har en funktionsnedsättning och behöver stöd och service enligt LSS måste du själv ansöka om det. Du som är under 15 år, eller inte kan söka själv, kan få hjälp av en vårdnadshavare, god man, förmyndare, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare att göra det. Du kan också söka stöd enligt LSS genom ditt juridiska ombud.

  Vad är funktionshinder 1177

  Personer med funktionsnedsättning kan få olika stöd från socialtjänsten. SoL reglerar insatser till alla invånare som inte kan få sina behov tillgodosedda på annat sätt, oavsett ålder. Personer med funktionsnedsättning kan med andra ord få insatser enligt SoL, men vissa av dem har dessutom rätt till insatser enligt LSS.

 • Socialtjänstlagen 1177

 • Funktionshinder exempel

   Socialtjänsten i den kommun där barnet bor har ansvar för att ge stöd till barn med funktionsnedsättning och deras familjer. Det kan ske på många sätt och det är Socialtjänstlagen, SoL, som styr hur stödet kan se ut. Ni kan bland annat söka så kallat bistånd till livsföringen.