Vad kännetecknar en text från antiken


Antikens grekland

Antikens litteratur eller klassisk litteratur är den litteratur som skrevs under antiken, i synnerhet i antikens Grekland och Romerska imperiet; ofta innefattas även all forntida litteratur från den första skriften och litteraturens första utveckling i Mesopotamien, Egypten, Persien, Kina, Indien, och Kanaan fram till medeltidens litteratur.

Vad är epik

Antiken är grunden till vårt västerländska sätt att leva. Antiken räknas till vårt kulturarv, vilket måste föras vidare till nästkommande generationer. Kulturhistorisk medvetenhet bidrar till ett rikare och vidare tankeliv. Kännedom om de klassiska berättelserna ger djupare förståelse av människan.

  Antiken författare och verk

Antiken (av latin antiquus, "forntida", "gammaldags", av ante, "före") är en epok i Medelhavsområdets historia. Den varade från cirka till cirka [ 1] Epoken kännetecknas av stort kulturellt inflytande från antikens Grekland och romarriket.

Vad är epos

  Det är först i samband med skrivkonstens uppkomst som våra historiker börjar få skriftliga källor att utgå från. Vi vet därför mycket mer om forntidens människor än om de som levde tidigare på stenåldern. Inom historievetenskapen utgörs därför all "historisk tid" av den tid då det finns skriftliga källor bevarade.

Specifikt för antiken

dvs, antikens litteratur kännetecknas med att man skriver mycket om gudar och hjältar 6. Vilka författare fanns det? Ge även exempel inom olika områden och textgenrer. Homeros som skrev om Odysseen som handlar om hans händelserika 10 åriga resa från trojanska kriget och Iliaden om händelser under trojanska kriget.

Skald under antiken aoi

 • Historia Religionskunskap Geografi Samhällskunskap Hem Historia Forntiden och antiken Forntidens och antikens huvudlinjer L Bild: Forntidens och antikens huvudlinjer Innehåll Mycket av det vi idag tar som självklart som skriftspråk, matematik, administration, olika samhällsklasser har inte vuxit fram på egen hand.
 • Skald under antiken aoi
 • Vad är antiken

  Ordet kommer från början från ett antikt grekiskt ord för 'något som har utförts', och trots att dramatik kan ta många olika former förenas dramatiken som konstform kring framförandet av skrivna texter.


  Antikens lyrik

  Epik är, tillsammans med lyrik och dramatik, en av de tre klassiska litteraturgenrerna med anor från forntiden och är detsamma som berättande litteratur, till skillnad från lyrik, som är en enskild människas subjektiva beskrivning av något, och dramatik som är avsedd att framföras av skådespelare snarare än att återberättas ordagrant eller läsas i enskildhet.
 • vad kännetecknar en text från antiken