Efterbeskattning eller eftertaxering


 • efterbeskattning eller eftertaxering


 • Med belopp av någon

  Skatteverket är normalt skyldigt att motivera sina beslut (32 § FL) och ska i ett efterbeskattningsbeslut (på Skatteverkets initiativ och till nackdel) regelmässigt definiera den oriktiga uppgiften och ta ställning till om det finns grund för efterbeskattning.

  › rattsligvagledning.

  Förlängd tid för efterbeskattning I vissa situationer får Skatteverket besluta om efterbeskattning efter sexårsfristen i 66 kap. 27 § SFL. Eftersom det är fråga om extraordinära årgärder till nackdel för den enskilda som får ske efter utgången av ordinarie omprövningstiden ska reglerna tolkas restriktivt.


  §§ kan s.k. eftertaxering

  Dock måste skatteverkets beslut om eftertaxering skall meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret om inte annat anges i 4 kap. 20-22 §§. Det är exempelvis om det finns misstanke om skattebrott eller om du står åtalad för sådant brott. Annars så kan du alltså inte eftertaxeras på svarta inkomster efter fem.

  Eller själva aktieinnehavet; RÅ not

  Efterbeskattning. Efterbeskattning innebär en omprövning av en inkomstdeklaration till skattebetalarens nackdel. Skatteverketkan ompröva en inkomstdeklaration till och med det sjätte året efter beskattningsåret. För att efterbeskattning ska kunna göras krävs särskilda omständigheter.
 • Om efterbeskattning betraffande kommunal-


 • I kammarrätten kompletterade Skatteverket

  Vid inkomstbeskattningen och för moms gäller som grund att det är den skattskyldige som ska visa att det finns en kostnad som ska dras av. Skatteverket ska däremot visa att det föreligger en inkomst som ska beskattas.

  Om efterbeskattning betraffande kommunal-

 • Eftertaxering respektive efterbeskattning ska ske endast om den avser belopp av någon betydelse. Med belopp av någon betydelse avses enligt Skatteverkets mening att skattebeloppet överstiger 10 procent av prisbasbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.
  1. Värt eller oskäligt utan

  efterbeskattning. efterbeskattning, tidigare eftertaxering, beslut om omprövning i särskilda fall av skattebeslut (11 av 78 ord).

  Propositionen innehåller också förslag

   För att ett beslut om skatt eller avgift ska kunna omprövas genom efterbeskattning vid skönsmässig avvikelse från deklaration krävs att förutsättningarna för såväl efterbeskattning som skönsbeskattning är uppfyllda (HFD 2012 ref. 65). Högsta förvaltningsdomstolen utvecklade i rättsfallet förutsättningarna för skönsmässig.