Måste man periodisera kostnader månadsvis


 • Upplupen kostnad

 • Periodisering bokföring exempel

  1. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

  Publicerad: Endast de utgifter och inkomster som hör till räkenskapsåret ska påverka resultatet. Övriga inkomster och utgifter hör till kommande räkenskapsår och därför måste man göra en periodisering, dvs boka upp dem som tillgång respektive skuld i ett bokslut och intäkts- respektive kostnadsföra dem kommande år.

  Förutbetalda kostnader

   Därför sprider man istället ut kostnaden över de månader som hyran gäller, och får ett mer rättvisande resultat varje månad. Ställ några viktiga frågor Nu har vi kommit till det praktiska – så här gör du!.

  Periodisera faktura

  universitetsförvaltningen ska periodisering ske månadsvis. • Intäkter och kostnader som hör till kommande perioder ska därför periodiseras, och bokföras som fordringar respektive skulder vid periodstängning. • Periodisering ska göras för kund- och leverantörsfakturor där fakturabelopp överstiger 50 kr (exkl. moms).


  Periodisering moms

  För avdelningar inom universitetsförvaltningen ska periodisering ske månadsvis. Intäkter och kostnader som hör till kommande perioder ska därför periodiseras, och bokföras som fordringar respektive skulder vid periodstängning. Periodisering ska göras för kund- och leverantörsfakturor där fakturabelopp överstiger kr (exkl.

  Upplupen kostnad

 • Periodisering är grundläggande bokföring. Periodiseringar innebär att inkomster och utgifter bokförs på de perioder som de intjänats respektive förbrukats. Det innebär att genom periodisering av resultaträkningens poster hamnar inkomster och utgifter i rätt period i bokföringen, vilket ger ett mer rättvisande resultat för den.

 • Periodisering bokföring exempel

  För arbetare används konto [] och för tjänstemän []. Som motkonto använder du skuldkontot [], Upplupna semesterlöner. Vid samma tillfälle ska också arbetsgivaravgifterna på den upp­lupna semesterersättningen kostnadsföras på konto [], Sociala avgifter för semester­ och löneskulder, och skuldföras på konto [], Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter.

  Upplupna intäkter

  Så här tilldelar du en periodiseringsmall till en artikel. Välj ikonen, ange Periodiseringsmallar och välj sedan relaterad länk. Öppna kortet för den artikel som intäkter och kostnader måste periodiseras för till de bokföringsperioder när artikeln såldes eller köptes. I fältet Standardmall för periodisering väljer du relevant.

  Periodisering exempel

  I samband med ett årsbokslut måste bolaget exempelvis periodisera samtliga intäkter och kostnader till den perioden som de faktiskt hör hemma. Om skiduthyrningsföretaget istället använt sig av ett räkenskapsår som slutar mitt i sommaren bör bokslutsarbetet vara betydligt enklare.


 • måste man periodisera kostnader månadsvis