Synen på undervisning och den närmaste utvecklingszonen


Sociokulturellt perspektiv

Den proximala utvecklingszonen. Den proximala utvecklingszonen är ett centralt begrepp inom Lev Vygotskijs sociokulturella teori om lärande och utveckling. Han delar upp en individs förmågor i tre steg, som pedagoger ofta liknar vid en byggnadsställning.

  Scaffolding

pedagogiken och inom den pedagogiska forskningen. På samma sätt som Vygotskijs myntade begrepp, den närmaste utvecklingszonen, när den lärande klarar sig själv i och när han eller hon behöver assistans från en extern källa, till exempel en pedagog eller dylikt.

Vygotskij sociokulturell teori

 • Den teori som använts i arbetet är Lev Vygotskijs sociokulturella teori samt begrepp: den närmaste utvecklingszonen och imitation. För att närmare förklara hur den närmaste utvecklingszonen fungerar i praktiken, används det också ett av Jerome Bruners begrepp: scaffolding (stöttning/stötta). Metoderna som använts i studien är.

 • Den proximala utvecklingszonen

   Undervisning inom den närmaste utvecklingszonen utgår från de processer som är under utveckling hos varje elev och stimulerar därigenom till vidare utveckling. Den närmaste utvecklingszonen är således avståndet mellan vad en elev kan utföra på egen hand utan hjälp och vad en elev kan utföra under ledning av en vuxen eller i.


  Även synen på undervisning bygger på

  Vygotskij sammanfattar förhållandet mellan lärande och utveckling utifrån tre punkter: Utveckling föregår lärande och kan därför ske oberoende av lärande. Lärande är en extern process som följer efter utvecklingen. Lärande och utveckling är inbördes olika processer som hänger samman och inverkar på varandra.


 • Vygotskij sociokulturell teori
 • synen på undervisning och den närmaste utvecklingszonen

 • En undervisning som planeras

  Utifrån denna syn på utveckling och lärande så är människan alltid på väg att erövra och upptäcka nya vägar att förstå världen. Det är utifrån barnets beroende av social interaktion och stöd från omgivningen, som Vygotskijs mest kända begrepp om den närmaste utvecklingszonen har sitt ursprung, nämligen att det.

  Den närmaste utvecklingszonen betyder gapet

  Appropriering och internalisering 9 Den närmaste utvecklingszonen 10 Kritik mot det sociokulturella perspektivet 10 Det sociokulturella perspektivet och svenskundervisningen 10 Dialogen 11 Intertextualitet 11 De tre didaktiska frågorna

  Denna syn på lärande

  om språkutvecklande undervisning och hur de beskrev och planerade sin undervisning för andraspråkselever (Qvarnström ). Att få ta del av lärarnas erfarenheter av elevernas för-måga att ta till sig sakprosa var mycket intressant och en nyfikenhet på hur elever kan uppleva undervisningen i svenska som andraspråk väcktes.