Skolbibliotek och lärande


Skolbibliotek diskuteras för närvarande

  En plats med många funktioner. Hon läste över texter i arbetet med sin forsknings- och kunskapsöversikt om skolbibliotekets betydelse för elevers lärande. Alla resultat pekar inte åt samma håll, men den grundläggande slutsatsen är entydig: ett bra skolbibliotek – där ledning, lärare och bibliotekarie arbetar tillsammans.

Boken placerar skolbibliotek i

Skolbiblioteket har en viktig pedagogisk uppgift i att stödja och bidra till elevers lärande i många äm-nen. Att kunna läsa, skriva och ha digital kompetens är en förutsättning för lärande, en demokratisk rättighet och viktigt för att kunna vara en aktiv samhällsmedborgare.

‒ Skolbibliotek förenar begreppen skola och

Bokens titel, Skolbibliotek och lärande, markerar dess inriktning mot deras kärnverksamheter: läsning, lärande och undervisning. Boken tar avstamp i teorier om lärande och lyfter empirisk forskning om informationssökning, lärande och läsande. Forskningsresultaten relateras till praktisk skolbiblioteksverksamhet.

Keywords [sv]. skolbibliotek, lärande,

Organisera för skolbibliotek i undervisningen. Skolbiblioteket kan stärka elevers utbildning och bidra till att kompensera för elevers olika förutsättningar. För att det ska vara möjligt behöver man bemanna med rätt kompetens. Skolbibliotekarier och lärare behöver kunna arbeta tillsammans.


  (Swedish)In: Skolbibliotek och lärande

Bokens titel, Skolbibliotek och lärande, markerar dess inriktning mot skolbibliotekens kärnverksamheter, läsning, lärande och undervisning för medie- och informationskunnighet. Boken placerar skolbibliotek i en politisk, pedagogisk och institutionell kontext.

Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande

Bemannade skolbibliotek bidrar till läsning och lärande Vi vet att det krävs mer läsning än vad som idag är möjligt i klassrummen för att träna upp läskondition nog för att kunna läsa för att lära. Därför är skolbiblioteken och dess bibliotekarier så viktiga.

 • Boken utgår från teorier
 • skolbibliotek och lärande

 • SKOLBIBLIOTEK OCH LÄRANDE Föreläsning vid Skolbibliotekarielyftets

  Samarbete och resursdelning med folkbibliotek 14 Aktiviteter på skolnivå 15 KAPITEL 5. MARKNADSFÖRING AV BIBLIOTEK OCH LÄRANDE 19 Marknadsföring 19 Marknadsföringspolicy 19 Användarutbildning 19 Modell av program för studie- och informationskompetens 20 REFERENSER

  Boken utgår från teorier

 • skolbibliotekets uppdrag kopplat till läsning och lärande och var tyngdpunkten ska ligga; förhållande mellan skolbibliotek och folkbibliotek och därmed mellan bibliotek för utbildning eller folkbildning: och frågan om bemanning av skolbibliotek, det vill säga vilken utbildning och professionell kompetens som är.