Vad skiljer sig mellan tro och vetande


 • vad skiljer sig mellan tro och vetande


 • Skapelseteorin

  Tro är då något personligt och slumpartat medan vetande är fakta, kunskap och evidens. Oftast visar det sig i praktiken att begreppen snor in sig i varandra och att alla handlingar alltid måste ha ett starkt drag av både tro och vetande.

   Tror inte på gud korsord

  När man talar om tro och vetande gäller det i regel en jämförelse mellan religiös tro (som man har, trots att säkra objektiva bevis helt saknas) och vetande grundat på absolut säkra bevis. Men går det att bevisa att Gud inte finns? Om Gud finns är han av en natur som inte går att undersöka.

  Vad är vetenskap

  Det svenska ordet ”tro” används i flera olika betydelser som på andra språk motsvaras av helt olika ord. På engelska skiljer man exempelvis mellan belief och faith. Med belief brukar man avse tro i en mer generell (också profan) bemärkelse, medan faith brukar syfta på den specifikt religiösa formen av tro.
 • Hur lever ateister

 • Kända ateister

   Vissa skiljer strängt mellan vad vetenskap och religion är och tycker inte att de har något gemensamt. Det finns en del vetenskapsmän som är djupt religiösa, då gör de så att när de jobbar så sätter de på sig sina "vetenskapliga glasögon", och sedan kan de gå till kyrkan och be till Gud.

  Tror inte på gud

  2. Tro och vetande Hur hänger det här med livsfrågor, livsåskådningar, tro och vetande egentligen ihop? I det här momentet ska du få studera frågor kring detta. Du kommer att få redskap som hjälper dig att få en djupare kunskap om vad vi kan veta om människors tro. Var finns egentligen Gud? Finns det en personlig Gud?.


  Ateist agnostiker

  Tro och vetande Under lång tid har det i västvärlden förmedlats en bild av att det skulle råda någon form av motsatsförhållande mellan tron på Gud och ett vetenskapligt förhållningssätt. Vi menar i stället att vetenskap och tro i hög grad svarar på olika frågor och därmed också kan sägas komplettera varandra. Välj artikel.


  Religioner utan gud

  C-nivå: Reflektera även över hur relationen mellan tro och vetande kan ha sett ut under historiens gång - under medeltiden, renässansen, upplysningen och romantiken! A-nivå: Reflektera även över hur relationen ser ut idag mellan tro och vetande! På vilka områden kan de två samsas och.

  Hur lever ateister

 • Debatten om religion är förenligt med vetenskap har pågått sedan den naturvetenskapliga revolutionen på 1600-talet. Med hjälp av den vetenskapliga metoden som baseras på observationer, experiment och tester började man försöka förklara hur verkligheten är uppbyggd och fungerar. De flesta vetenskapsmännen var under denna tid troende.