Undantag från lagen om offentlig upphandling


 • undantag från lagen om offentlig upphandling
 • Lou direktupphandling

  Undantaget för intern upphandling innebär att vissa upphandlande organisationer kan träffa avtal med varandra utan att genomföra upphandlingar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) och lagen om upphandling av koncessioner (LUK).

   Omvänd intern upphandling

  3 § Bestämmelser om upphandling finns även i lagen () om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen () om upphandling av koncessioner och lagen () om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet. Undantag från förvaltningslagen.

  Lou

  LOU gäller för all offentlig upphandling av varor, tjänster och byggentreprenader som inte omfattas av någon annan upphandlingslag eller av något specifikt undantag som gäller i den enskilda upphandlingen.

  Lagen om offentlig upphandling belopp

 • Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om lagen () om offentlig upphandling3 dels att 19 kap. och bilaga 2 a ska upphöra att gälla, dels att 1 kap. 1, 4, 7 och 8 §§, 2 kap. 2 och 8 §§, 5 kap. 8 §, 10 kap. 2 och.
 • Nya lou

  ­I lagen () om offentlig upphandling (LOU) regleras undantag mot bakgrund av ”väsentliga säkerhetsintressen”, sekretess och ”väsentliga intressen” i 3 kap. §§, som genomför art. i LOU-direktivet.


 • Lagen om offentlig upphandling belopp


 • Lou bilaga 2

  I vägledningen går vi igenom undantaget så som det är utformat i lagen () om offentlig upphandling (LOU). Bestämmelsen är likalydande i de övriga upphandlingslagarna. Innehållet och slutsatserna kan därmed även appliceras på upphandlingar inom försörjningssektorerna, vid upphandlingar av koncessioner samt upphandlingar på.

  Teckal-undantaget

   Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige. I vårt arbete ingår att informera om upphandlingsregel-verken för att förebygga lagöverträdelser. Den här skriften ger en introduktion till bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna.

  Vad är direktivstyrd upphandling

  Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) tillämpas på koncessioner inom försvars- och säkerhetsområdet, men LUK har inte samma omfattande reglering på försvars- och säkerhetsområdet som LUFS. Den mest tydliga anpassningen till försvars- och säkerhetsområdet är att uteslutningsgrunderna i LUK har en liknande utformning som LUFS i.