Utvidgade reparationsbegreppet


 • Utvidgade reparationsbegreppet k3
  1. Reparation och underhåll näringsfastighet

  I prop. 1999/2000:100 s. 205 anges att det utvidgade reparationsbegreppet bör utformas så att verksamhetsbedömningen görs utifrån vad som kan anses normalt i den skattskyldiges näringsverksamhet. Det bör således göras en bedömning av antingen fastighetsägarens eller hyresgästens verksamhet, beroende på vem av dem som bekostar ändringsarbetena.
 • Bokföra renovering av fastighet
 • Utvidgade reparationsbegreppet k2

   En förändring av det utvidgade reparationsbegreppet till att omfatta mer genomgripande ändringar av byggnaden såsom ingrepp i bärande konstruktioner eller den nya stommen för vatten och avlopp i annan bemärkelse än utbyte av befintliga stammar går klart utöver vad som åsyftas med lagstiftningen.

  Bokföra ombyggnad hyrd lokal

  För att det utvidgade reparationsbegreppet ska vara tillämpligt krävs att det är en ombyggnad; det ska vara ett ändringsarbete i byggnaden. Det får inte vara fråga om en tillbyggnad eller nybyggnad. Det kan till exempel vara fråga om: Flytt av innerväggar och ändrad planlösning, nya öppningar för fönster och dörrar.

  Direktavdrag 2023

  I andra stycket regleras det s.k. utvidgade reparationsbegreppet. Utgifter för sådana ändringsarbeten på en byggnad som kan anses normala i den skattskyldiges näringsverksamhet behandlas enligt den bestämmelsen som utgifter för reparation och underhåll och dras därmed också av omedelbart.

  Utvidgade reparationsbegreppet k3

  Därutöver ger lagtexten utrymme för att även vissa ändringsarbeten ska kunna omfattas av rätten till omedelbart avdrag, det så kallade utvidgade reparationsbegreppet. Det utvidgade reparationsbegreppet återfinns i 19 kap. 2 § 2 st. IL och innebär i korthet att utgifter för ändringsarbeten i vissa fall ska behandlas som utgifter för.
 • utvidgade reparationsbegreppet
 • Förbättringsutgifter på egen fastighet bokföring

  En sådan ombyggnad omfattas enligt Skatteverket inte av det utvidgade reparationsbegreppet, vilket medför att utgifterna ska aktiveras. Samma sak gäller exempelvis byte av fönster eller ventilation, som medför en standardhöjning utöver den allmänna tekniska utvecklingen (Skatteverkets ställningstagande Utvidgade reparationsbegreppet.


  Hyresgästanpassning bokföring

  av det utvidgade reparationsbegreppet. Syftet med uppsatsen är att utreda och analysera innebörden av, samt gränsdragningen för, vilka åtgärder som omfattas av det utvidgade reparations-begreppet. Vidare är syftet att analysera vilket stöd Skatteverkets ställningsta-gande rörande förstagångsanpassningar har i rättskällorna.

  Bokföra renovering av fastighet

 • Office Renovation Within the Extended Repair Concept | Renovering kontor inom det utvidgade reparationsbegreppet (Photo: Public Domain Files) EN: When is an expense to be classified as an asset or a cost? And is it possible to get tax deduction for reconstruction, although it’s basicly to be seen as increasing the value of the asset?.