Hur kan man säga upp en anställd


Uppsägningstid egen uppsägning

Enligt lagen om anställningsskydd (LAS) har en anställd annars en månads uppsägningstid. Du kan säga upp din anställda av två orsaker: arbetsbrist och personliga skäl. Om du vill säga upp en anställd av personliga skäl måste du ha sakliga skäl. Den anställda måste ha misskött sig på ett sätt som orsakat skada för företaget.


  Kan arbetsgivaren dra tillbaka uppsägning

Att behöva säga upp anställda är inget man önskar, men ibland – och av olika skäl – hamnar man i den situationen. För att säga upp en anställd lagligt behöver man ha ett giltigt skäl och se till att förfarandet är rättvist.

Kan man få sparken utan varning

Det finns även en del juridisk formalia att följa: underrätta den anställde, och eventuellt facket, om uppsägning senast två månader efter kännedom om förseelsen och minst två veckor innan uppsägningen verkställs. Om motparten kräver det har du även överläggningsskyldighet innan uppsägningen kan träda i kraft.

Uppsägning personliga skäl

Uppsägningstiden är olika om du säger upp dig själv eller om din arbetsgivare gör det. Den beror också på vilken anställningsform du har och på hur länge du varit anställd. Uppsägningstid när du vill säga upp dig från en tillsvidareanställning Du kan när som helst säga upp dig själv från en tillsvidareanställning ("fast.

Uppsägning arbetsbrist

 • 1. Vad är en uppsägning? Uppsägning är en handling eller meddelande som innebär att en part vill att ett avtal eller ett annat rättsligt förhållande ska upphöra att gälla. En uppsägning av en anställd innebär således att anställningsavtalet mellan arbetsgivaren och den anställda ska upphöra.

 • Uppsägning personliga skäl kommunal

  Förslag på hur du kan skriva din uppsägning. Du bör säga upp dig skriftligen eftersom det är du som arbetstagare som måste kunna bevisa att du har sagt upp dig om det skulle bli tvist om det med din arbetsgivare. Du kan exempelvis skriva din egen uppsägning så här: "Datum. Mottagare. Jag vill meddela att jag idag säger upp min.

  På vilka grunder kan man bli uppsagd

  En uppsägning måste föregås av att arbetsgivaren ser över eventuella omplaceringsmöjligheter, och utreder rehabiliteringsåtgärder. Svaret på din fråga är därför att det beror på omständigheterna i det konkreta fallet om en arbetsgivare kan säga upp en anställd pga. personliga skäl om denne är sjukskriven.

  Säga upp sig

   Kortfattat kan man säga att du måste ha skäl för att säga upp en anställd, så länge det inte rör sig om en provanställning. Anledningarna kan bero på företaget och då rör det sig om arbetsbrist, eller så relaterar de till den anställdas beteende vilket leder till uppsägning eller avsked av personliga skäl.

 • Uppsägning arbetsbrist


 • hur kan man säga upp en anställd