Vanliga trädslag


Träd i sverige

Lista över vanligaste träden i Sverige Detta är en lista över träd som är vanliga i Sverige, mätt som totalt virkesförråd – mängden virke (miljoner kubikmeter skog, m 3 sk) i levande träd i Sverige. Gran och tall är de överlägset vanligaste träden.


Svenska träd bilder

Träslag. Ett träslag är trä eller virke från en viss trädart. Oftast har träslaget samma namn som trädet. Virke från ett visst träslag har olika densitet beroende på variationer i fuktkvot. Fuktkvoten kan variera mellan 20 % och ner till i princip noll. Nyligen fällt trä har generellt en fuktkvot mellan 60 och 200 % beroende på.

Träd - korsord

De vanligaste svenska trädslagen är gran, tall och björk. Men totalt finns i landet inte mindre än 29 inhemska trädarter, plus de av människan införda arterna, som t ex contortatall (Pinus contorta). Hur skiljer man då ett träd från en buske?.

Alm träd

Men det finns många fler trädslag att välja på, både inhemska och introducerade. En klassiskt ungskog: gran på den friska marken, björk i svackan, tall på höjden. Den svenska skogen är ganska artfattig jämfört med till exempel Centraleuropa eller Nordamerika. Tall, gran och björk står för över 90 % av virkesförrådet.
 • vanliga trädslag
 • Lövträd blad bilder

  Flera av huvudarterna har också närbesläktade arter som räknas in under begreppet ädellöv: lundalm, vresalm, naverlönn, bergek och bohuslind. Det betyder att lagen räknar in totalt 13 lövträdsarter som ädla lövträd. Ett flertal införda lövträdsarter finns också i den svenska floran.

  Al träd

   Från jord till skog – här trivs våra vanligaste trädslag. Det är den så kallade markprofilen, alltså kombinationen av jordart (till exempel morän, sediment och torv), jordmån (podsol och brunjord) och markfuktighet (som brukar delas in i torr/frisk/fuktig/blöt), som avgör markens bördighet och produktions­förmåga.


 • Svenska lövträd


  1. Identifiera träd

  Detta är en lista över träd och buskar som växer i Sverige. För de vanligaste arterna anges mängden virke (miljoner kubikmeter) i Sverige 1994. [ källa behövs] [ uppdatering behövs] Alar. Gråal Alnus incana 8,4. Klibbal Alnus glutinosa 22. Almar. Alm Ulmus glabra 1,1. Lundalm Ulmus minor. Vresalm Ulmus laevis.

  Svenska lövträd

 • samt nästan alla mellersta Sveriges vanliga trädslag, förekomma här. Idegran finnes på öarne, ehuru ofta af. vindarne vanställd. Hafvet är härstädes rikare på Alger, och dessa äro. i allmänhet större och yppigare, än vid Sveriges öfriga. kuster; särdeles utmärka sig Tångarterna. På klipporna.