Andra händelser av betydelse


Dokumentation synonym

För andra betydelser, se Händelse (olika betydelser). Händelse. Bladet som faller från trädet motsvarar en händelse. Betydelse – avgränsat skeende. Varianter – incident, tillbud, olycka, evenemang, brott, upptäckt. Relaterade ord – rumtid, relativitetsteori, programmering.


Socialstyrelsen pdf

tilldragelse, inträffande, något som händer, företeelse; evenemang, historia, affär, grej, begivenhet, intermezzo, episod, incident; omständighet, förhållande; fall, tillfälle; i alla händelser i varje fall, ändå. slump, tillfällighet, lyckträff, sinkadus. Användarnas bidrag.

  Socialtjänstlagen äldreomsorg

Andra världskriget: orsaker till, förlopp och konsekvenser av det andra världskriget. Vilken betydelse har kriget för vår nutid och vår framtid? Läs om andra världskriget. Vägen till modern demokrati i Sverige: När, hur och varför uppkom modern demokrati i Sverige? Vilka begränsningar finns av demokratin i Sverige?.

Patientdatalagen

Händelse (utfall) – en samling utfall inom sannolikhetsteori. Händelse (programmering) – ett begrepp inom datorprogrammering. Det här är en förgreningssida, som består av en lista på olika betydelser hos artikelnamnet.
 • andra händelser av betydelse
 • Genomförandeplan

  Det finns grundläggande bestämmelser för vad som ska dokumenteras i socialtjänsten. Dokumentationen ska omfatta beslut och åtgärder i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Exakt vilka uppgifter det rör sig om beror på det enskilda fallet.

  Socialtjänstlagen hemtjänst

   Med Finansinspektionens allmänna råd om rapportering av händelser av väsentlig betydelse vill FI verka för att företag som står under myndighetens tillsyn rapporterar sådana händelser i verksamheten som kan äventyra företagens stabilitet eller skyddet av kundernas tillgångar.


 • Sosfs 2014:5

 • Vad är dokumentation
 • Sosfs 2014:5

  Med andra ord betyder text och kontext innehåll och sammanhang. Det är ganska vanligt att använda en ram eller inramning som metafor för ordet kontext. Genom att rama in ger man innehållet en viss status. En fin ram ger värdet på konstverket jämfört med en ful ram.

  Vad är dokumentation

 • Olyckor som avses i första stycket 1 och som rör luftfartyg med en totalvikt av högst 2 kg vilka inte ska ha luftvärdighetsbevis, och olyckor som avses i första stycket 4 samt tillbud till sådana olyckor ska undersökas endast om en undersökning är av betydelse ur säkerhetssynpunkt. Lag ().