Användning av markområde


Boverket skyddsavstånd reningsverk

Gemensamhetsanläggningen är styrande vad gäller användning av anläggningen utifrån vad som anges i anläggningsbeslutet. Marksamfälligheten ger svar på ägandet av marken. När det gäller upplåtande av rättigheter så är det både marksamfälligheten och gemensamhetsanläggningen som styr.


 • Pbl 10 6


 • användning av markområde
 • Byggnadslagen

  Document 32009L0128. Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en hållbar användning av bekämpningsmedel (Text av betydelse för EES) In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019.

   Detaljplaneområde

  Om detaljplanen medger tillfällig användning av mark eller annat utrymme, skall första stycket inte tillämpas beträffande marken eller utrymmet under den tid då sådan användning får pågå. I fråga om mark eller annat utrymme inom ett samverkansområde enligt lagen (1987:11) om exploateringssamverkan gäller särskilda bestämmelser.


  Undantag från detaljplan

  Yhteyshenkilö: Jessica Parland-von Essen parland AT csc.fi. Dataviittaus ja tunnisteet työryhmä rajasi dynaamiset aineistot, datan elinkaaren käsittelyn ja tutkimusprosessin varsinaisen tukemisen pois työnsä selkeyttämiseksi.

  Planbestämning

  Enligt det allmänna rådet kan avgränsningen av både planområdet och av planbestämmelser redovisas i listan med planbestämmelser. Det kan till exempel innebära att det av listan framgår mellan vilka höjder en planbestämmelse gäller. Avgränsningen kan även framgå av en separat lägesbestämd redovisning på plankartan, till exempel.

  Pbl 10 6

 • Detaljplan. En historisk stadsplan för Göteborg, 1644. En detaljplan, förkortat Dp, (tidigare stadsplan, byggnadsplan eller avstyckningsplan) är ett dokument inom fysisk planering och anger hur ett begränsat område i en kommun eller motsvarande skall bebyggas och hur mark- och vattenområden får användas.
 • Pbl

   Användning av allmän plats. Granskad: 19 april 2023. Lyssna. Med allmän plats menas ett område som är avsett för ett gemensamt behov. När kommunen är huvudman för en allmän plats ska användning alltid anges och om huvudmannaskapet är enskilt får användningen anges. Exempel på allmänna platser är gata, torg eller park.

  Pbl tillbyggnad

  Andel eller fasta tal. Bestämmelser om utnyttjandegrad kan reglera hur stor andel av ett visst område, till exempel egenskapsområde eller användningsområde, som får bebyggas. Detta anges i procent. Det går också att reglera hur stor area som får byggas i fasta tal på ett visst område. Arean bör då anges i kvadratmeter.