Han strider för eget vatten och avlopp


 • han strider för eget vatten och avlopp
 • Särskilt skyddsvärda vattendrag, områden

  1. Av kommunstyrelsens utlåtande bör

  Socialstyrelsen och SGU (Sveriges Geologiska Undersökning) har tagit fram en broschyr för dig med eget vatten Sköt om din brunn – råd om hur du går tillväga. I den står det lite mer om olika typer av brunnar och deras svaga punkter, vanliga tekniska problem, vattenrening och vattenanalyser. Du kan ladda ned broschyren längre ned på denna sida.

  Skadar den, som färdas

   Som husägare med eget vatten och avlopp är det naturligt att fråga sig vad det är som gäller. Det vill säga vilka lagar och regler man har att förhålla sig till. Sammanfattat Det är du som rår över din avloppsrening som ansvarar för att utsläppet inte orsakar olägenhet för varken människors hälsa eller miljön.

  Syftet med denna proposition är att

  Husägarens ansvar När du har köpt en fastighet är det du som husägare som ansvarar för ditt avlopp och din dricksvattenbrunn. Detta gäller oavsett det handlar om ett hus för permanent bostad eller fritidshus. Du förväntas ha kunskap om dina anläggningar för vatten och avlopp samt se till att de fungerar som det är tänkt.

  Särskilt skyddsvärda vattendrag, områden

 • Reglerar bebyggelse och användning av mark och vatten, bl.a. översiktsplaner, detaljplaner och bygglov. Reglerar kommunens ansvar för att ordna vatten och avlopp. Reglerar skapandet av gemensamhetsanläggningar, avloppsanläggningar för flera fastigheter. Reglerar dina rättigheter när du köper en tjänst, anlitar en.
 • – Jag tog vattenprover

  Allmänna råden om små avloppsanordningar för hushållsspillvatten (HVMFS ) Handläggning vid prövning Hur påverkar EU:s regler om bygg­produkter (prestanda­deklaration och CE-märkning) hand­läggningen av an­mälningar och an­sökningar? Hur vet man vilken skydds­nivå ett mini­renings­verk uppnår?.


  Verket kan upprätta ett

  Vatten och avlopp. Vatten och avlopp, förkortat VA, är vattenförsörjning av dricksvatten och hanteringen av avloppsvatten. Både vattenförsörjning och avloppshantering använder sig av rörsystem och kräver reningsanläggningar. Dricksvatten för allmänt bruk kommer från vattendrag eller brunnar för rening till ett vattenverk.

  I 12 § i

  Avlopp, eller avloppssystem, är ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten. I dagligt tal kan avlopp även ha betydelsen avloppsvatten. I tekniska sammanhang anses avlopp vara en samlingsterm för system för dagvatten och spillvatten. Dagvatten är regnvatten och vatten från till exempel snösmältning.

  Hur stor höjningen blir

  I Staffanstorp är cirka 98 procent anslutna till det kommunala ledningsnätet och en efterföljande behandling i reningsverk. Avloppsvattnet innehåller bland annat fosfor, kväve, organiskt material och andra ämnen, som kan påverka miljön. Reningsverket i Staffanstorp är utvecklat för mekanisk, biologisk och kemisk rening.