Trafikförsörjningsprogram för skåne 2020-2030


Region skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020–2030 (på Region Skånes webbplats) Regional handlingsplan för klimatanpassning 2020–2024 I den regionala handlingsplanen för klimatanpassning beskrivs pågående insatser samt förslag på kommande insatser.


Trafikförsörjningsprogram skåne

Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Beslutsgång Efter ställd proposition finner ordförande att arbetsutskottet beslutar i enlighet med Leif Sandbergs förslag. _____ Beslutet skickas till: Sydöstra Skånes Samarbetskommitté Region Skåne, Avdelningen för regional utveckling.


 • Region Skåne har översänt förslag


 • Ett förslag till Trafikförsörjningsprogram för

  1 Syfte och målsättning. I Skåne finns ett regionalt utpekat nät för kollektivtrafik för såväl tågtrafik som busstrafik. De regionalt viktiga stråken i busstrafiken är.

   I dag fattade kollektivtrafiknämnden

  I dag fattade kollektivtrafiknämnden beslut om att föreslå regionfullmäktige att fastställa Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030. Kollektivtrafiknämnden beslutade även att föreslå regionstyrelsen att teckna en avsiktsförklaring med Hässleholms kommun om nya lokaler för Skånetrafikens verksamhet. Region Skåne måste enligt lag fastställa mål för kollektivtrafiken i.

 • trafikförsörjningsprogram för skåne 2020-2030
 • Region Skåne har översänt förslag

   Skåneexpressen är ett busskoncept framtaget av Skånetrafiken med syfte att trafikera orter som saknar tillgång till tågtrafik. Trafiken körs med bussar som är utformade för hög komfort under längre resor, med undantag för SkE 11 vilken körs med vanliga regionbussar. Linjerna går ofta längs höghastighetsvägar och har färre stopp.


  Eftersom Trafikförsörjningsprogrammet syftar till att

  för Skåne 2020 – 2030, som sitt eget. Beslutsnivå Kommunstyrelsen Sammanfattning av ärendet Region Skåne har översänt förslag till Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020 – 2030 på remiss för att bereda Östra Göinge kommun möjlighet att lämna synpunkter. Enligt lag om kollektivtrafik ska Region Skåne i egenskap av regional.

  Programmet beskriver kollektivtrafikens viktiga

  Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 Missiv Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 Trafikförsörjningsprogram för Skåne 2020-2030 Ökad marknadsandel för kollektivtrafiken i Skåne, nuläge och potential.

  Region Skåne har översänt förslag

 • Trafikförsörjningsprogram Programmet beskriver mål och inriktning för kollektivtrafikens utveckling, och är tillsammans med budgeten det viktigaste dokumentet för styrningen av den regionala kollektivtrafiken.