Folkhälsa region skåne


  Enheten för samhällsanalys, som

Folkhälsa Folkhälsa Hälsofrämjande insatser kan göra stor skillnad för hälsa och välmående, både för samhället och för individen. Vi på Region Skåne skapar förutsättningar för en förbättrad och jämlik hälsa. Hälso- och sjukvården ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver.

Folkhälsan i Skåne. Folkhälsorapport

 • Folkhälsan i Skåne I den här publikationen beskriver vi utvecklingen av folkhälsan i Skåne utifrån den nationella folkhälsopolitikens kärnindikatorer för uppföljning av hälsan och de åtta målområdena för folkhälsa.
 • Även Region Skåne har

   Hälso- och sjukvård samt folkhälsa Jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård är en förutsättning för att Skåne ska fortsätta utvecklas positivt. Hälsoläget har generellt sett förbättrats i Sverige under en längre tid, vilket avspeglas i en ökande medellivslängd och förbättrade levnadsvanor.

  Region Skåne genomför regelbundet folkhälsoenkäter

  Folkhälsan, det vill säga befolkningens hälsotillstånd, beskriver därför inte enbart nivåer i hela befolkningen avseende sjuklighet, dödlighet, levnadsvanor och risk- eller skyddsfaktorer, utan också de olikheter som råder mellan olika grupper i befolkningen, hälsans ojämlikhet (6). Bild 2.


  Folkhälsa. På webbplatsen Utveckling

  Folkhälsa med fokus på människors livsvillkor. Miljöpartiet anser att Region Skåne måste satsa mer på förebyggande och hälsofrämjande vård för alla grupper i samhället. En god och jämlik hälsa är en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. Det handlar om livskvalitet, ökad delaktighet och minskat utanförskap.

  En viktig del i Region

  Aktuella utbrott Utbrott som Folkhälsomyndigheten vill informera särskilt om. Harpest (tularemi) (Sverige augusti –) Listeria (Sverige september –).


  Hur våra barn och

  Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv – inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård – i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.


 • folkhälsa region skåne
 • Folkhälsorapport Barn och unga i Skåne

  Idag finns det i hela landet ungefär tre miljoner medlemmar i cirka 20 föreningar, majoriteten är bredd- och motionsidrottare. Genom omfattande verksamhet och engagerade ledare bidrar vi därför till en god folkhälsa. Om vi rör oss mer mår vi bättre. Vi minskar risken att insjukna i folkhälsosjukdomar, att drabbas av demens och att.
 • Folkhälsan i Skåne. Folkhälsorapport