Lagen värdepappersbolag


Värdepappersbolag sverige

1 § Med värdepappersbolag avses i detta kapitel värdepappersbolag enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution. Lag (2015:1032). Upprättande av en återhämtningsplan. 2 § Ett värdepappersbolag ska upprätta en återhämtningsplan och vid behov uppdatera den. Bolagets styrelse ska godkänna återhämtningsplanen.

Lag om värdepappersmarknaden förkortning

För ett värdepappersbolag som har bytt redovisningsvaluta gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.
 • Lag om värdepappersmarknaden
 • Lag om värdepapperscentraler

  värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.


  Lagen om värdepappersfonder

  värdepappersbolag: svenskt aktiebolag som fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse, kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial här i landet.

  Prop lag om värdepappersmarknaden

  1 kap. 1 § 1 st 3 p Lag (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; 1 kap. 3 § 1 st 22 p Lag (2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar; 1 kap. 2 § 1 st 2 p Lag (1991:981) om värdepappersrörelse.

  Lag om värdepappersmarknaden

 • 1 § Denna lag är tillämplig på kreditinstitut och värdepappersbolag. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlemsbanker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmarknadsföreningar) och Svenska skeppshypotekskassan.


  1. Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden

  Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket har för värdepappersbolagens del genomförts i svensk rätt i huvudsak genom lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (”tillsynslagen”), lagen om kapitalbuffertar och lagen om värdepappersmarknaden. Utredningen föreslår att anpassningarna av svensk rätt till det.

 • lagen värdepappersbolag
 • Lag (2017:679)

   värdepappersbolag Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 25 februari 2021 2.1 Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om.