Miljöbalken bygg


  Miljöbedömningsförordningen

1. trä, 2. mineral som består av betong, tegel, klinker, keramik eller sten, 3. metall, 4. glas, 5. plast, och 6. gips. 11 § Den som samlar in bygg- och rivningsavfall som har sorterats ut enligt 10 § ska samla in de avfallsslagen separat. Avfallsförordning () Föreskrifter om undantag.

1998:899

  Miljöbalken skall tillämpas så att. 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan, 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas, 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och.

Miljöbalken sammanfattning

Miljölagstiftning fanns spridd i 15 olika lagar som plan- och bygglagen, strålskyddslagen och naturresurslagen. Förteckning över samtliga lagar kan man läsa i avsnittet Lagar som Miljöbalken ersatt sist i denna artikel.

Miljöbalken pdf

1 kap. Miljöbalkens mål och tillämpningsområde 2 kap. Allmänna hänsynsregler m.m. 3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden 4 kap. Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden 5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 6 kap. Miljöbedömningar ANDRA AVDELNINGEN 7 kap.

Miljöbalken 9 kap

–15 kap. 17 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 1–9 §§ och 9 kap. 1 § 5, –15 kap. 18 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 10–12 §§, –15 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 5 kap. 15 §, –15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 8 §, –15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 4 kap. 16 §.

Miljöbalken förkortning

God bebyggd miljö Regler och ansvarsfrågor och om metoder för inventering och sortering av avfallet. Under den senaste tioårsperioden genererades årligen cirka 10 miljoner ton avfall från bygg- och anläggnings­sektorn. Cirka tio procent av detta var farligt avfall.

 • miljöbalken bygg
 • Miljöbalken 7 kap

  10 kap. Tillsyn och avgifter 11 kap. Ytterligare bestämmelser Övergångsbestämmelser 1 kap. Ordförklaringar och tillämpningsområde 1 § /Upphör att gälla U/ Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall, avfallets hantering och avfallsförebyggande åtgärder.

  Vad är miljöbalken

 • miljöbalken) • Avfallsproducenten ansvarar, om inte annat avtalats eller är föreskrivet i lag eller annan författning, för: 1. att avfallet genomgår ett fullständigt behandlingsförfarande i enlighet med 10 § 2. kostnaderna för att hantera det avfall som produceras (15 kap 11 a § miljöbalken).
 • Vad är miljöbalken