Litteraciteten vad betyder


Literacy

litteracitet u. (anglicism, mindre vanligt) läs- och skrivkunnighet. Användning: Används idag i samma betydelse som engelskans literacy, vilket innebär att det är ett vidare begrepp som kan kombineras med andra begrepp som inkluderar förmågan att kunna skapa olika former av texter och att förstå och tolka desamma.


Litteracitet synonym

 • Begreppet litteracitet är dock mångfacetterat och har kommit att definieras på en rad olika sätt genom år av forskning. I en föreläsning från 2015 med professor Åsa Wedin beskrivs litteracitet som dels en mental förmåga, dels en representationsform och dels en social och kulturell praxis.

 • Litteracitet synonym


 • Hälsolitteracitet

  litteracitet (av engelska literacy ’läs- och skrivkunnighet’), begrepp använt för verksamheter som är relaterade till läsande och skrivande. Innebörden har genom forskningsutvecklingen på. (23 av 159 ord).


  Digital litteracitet

  Digital litteracitet. Digital litteracitet handlar om sociala sammanhang, att med hjälp av kompetenser och färdigheter samt skicklighet att kunna använda sig av nutida kommunikationsformer, producera ett språk via de resurser som finns tillgängliga via exempelvis Internet eller lärplattan. [ 1].

  Litteracitetsutveckling

   Vad är litteracitet? Litteracitet är den svenska översättningen av engelskans literacy. Detta begrepp är inte helt oproblematiskt att definiera. Björklund (2008) försöker reda ut begreppet och menar att litteraciteten uppstår genom människors språkliga erövranden när vi befinner oss inom olika läs-och skrivaktiviteter.

  Definitionen av litteracitet enligt UNESCO:s institut

  Litteratur är en samlingsbeteckning för texter, både nedskrivna och muntliga, som uppfyller vissa estetiska kriterier. Ordet litteratur kommer från latinets litteratura som i latinet används i tre betydelser: någonting skrivet, filologi eller lärdom eller vetenskap. Litteratura kommer av littera, som betyder bokstav.

  Syftet med studien är att få

  Att undervisa vuxna med svenska som andraspråk. Denna kunskapsöversikt visar aktuell forskning kring skriftspråksundervisningen hos vuxna med kort eller ingen skolbakgrund. Översikten överblickar litteracitetsfältet samt historisk och teoretisk grund för skriftspråksundervisning. Publikationen finns även på engelska, se länk längre.

   * Hur ser barns litteracitet

  Forskargruppen, som ingår i Kunskapsmiljö Linné: Utbildning i förändring, samarbetar över fakultetsgränserna och stöds av Nämnden för lärarutbildning vid Linnéuniversitetet. Inom miljön bedrivs praktiknära forskning som utgår från olika frågeställningar kopplade till litteracitet och undervisning.

 • litteraciteten vad betyder